PLA ESTRATÈGIC 2018-2020

La Mutua de l’Excel·lència i el Compromís

Publicat el: 11/07/2018

El Pla és fruit del procés de reflexió estratègica dut a terme l’últim trimestre del 2017 per traçar el camí que ha de seguir la Mutua en els propers anys. Com a resultat d’aquest procés cal destacar els punts següents:

  • Ampliació de la missió (la nostra raó de ser), donant més èmfasi a la col·laboració en la sostenibilitat del Sistema.
  • Continuïtat del camí cap a l’excel·lència iniciat el 2014, acompanyat del concepte del “compromís” amb la sostenibili¬tat del sistema, amb la salut laboral, amb els nostres mutualis¬tes, amb les persones i amb l’equip que formem l’Entitat.
  • Sentim la necessitat de transformació dels nostres proces¬sos i la nostra cultura per continuar sent sostenibles i refe¬rents en el nostre sector. Aquest canvi ha de ser àgil i ràpid i l’ha d’assumir tota l’organització amb el màxim compromís.

 

líneas estratégicas