Publicado el: 15/07/2019

Memoria Anual 2018

Publicado el: 15/07/2019

 

MUTUAS COLABORADORAS COA SEGURIDADE SOCIAL:

Asociacións de empresarios, de natureza privada, sen ánimo de lucro, cuxo obxecto exclusivo é a colaboración na xestión da Seguridade Social e cuxo ámbito de actuación se estende a todo o territorio nacional.

 

Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.

 

Publicado el: 15/07/2019

 

Cartas institucionaisPublicado el: 15/07/2019

Datos significativos

Publicado el: 09/07/2019

 

VOLUME COBERTURA


1.464.701

traballadores protexidos
e adheridos

165.678

empresas asociadas

Publicado el: 15/07/2019

 

COBERTURA EN TODO O TERRITORIO


134

centros de atención

2

área de control hospitalario

2

centros hospitalarios intermutuais

Publicado el: 11/06/2019

 

 

Publicado el: 15/07/2019
Previr
tr. Preparar, aparellar e dispor con anticipación o necesario para un fin.
tr. Prever, ver, coñecer de antemán ou con anticipación un dano ou perda.
tr. Precaver, evitar, estorbar ou impedir algo.
tr. Advertir, informar ou avisar alguén de algo.
tr. Imbuír, impresionar, preocupar alguén, ind.

Diccionario de la lengua española da Real Academia Española (RAE).

Curar
tr. Facer que un doente ou lesionado, ou unha parte do seu corpo doente ou danada recupere a saúde.
tr. Facer que unha lesión, doenza, ferida ou enfermidade remita ou desapareza.
tr. Aplicar os remedios ou o tratamento oportunos a un doente ou lesionado ou a unha parte danada do seu corpo, ou tratar unha ferida ou lesión cos coidados pertinentes.

Diccionario de la lengua española da Real Academia Española (RAE).

Xestionar
tr. Ocuparse da administración, organización e funcionamento dunha empresa, actividade económica ou organismo.
tr. Manexar ou conducir unha situación problemática.

Diccionario de la lengua española da Real Academia Española (RAE).

Publicado el: 15/07/2019

EN EMPRESAS CON INDICADORES ELEVADOS
DE SINISTRALIDADE

-20%

do índice de sinistralidade

Publicado el: 15/07/2019

NÚMERO DE VISITAS

1.2 M
Publicado el: 15/07/2019

BONUS PREVENCIÓN

12.510

solicitudes en 2018Publicado el: 15/07/2019

A innovación no noso ADN

Publicado el: 12/06/2019
Innovación ADN


Publicado el: 15/07/2019

Mutua Universal en 24 hPublicado el: 15/07/2019

Principais magnitudes 2018

Publicado el: 11/06/2019

 

 

1.076 M €

ingresos por cotizacións sociais

382 M €

patrimonio neto

44 M €

resultado

Publicado el: 11/06/2019

 

 

A túa opinión é importante


Esta memoria anual pretende ser un punto de apoio para o diálogo, polo que pedimos que nos mostres a túa opinión tanto nos aspectos formais como nas áreas onde podemos mellorar en materia de Responsabilidade Social Corporativa.