CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un conjunt de 17 objectius, aprovats per les Nacions Unides, que s’insta a complir als governs, al sector privat i a la societat civil per tal d’erradicar la pobresa, assegurar la prosperitat i protegir el planeta.
A Mutua Universal seguim un comportament responsable que cuida de les persones, les empreses i l'entorn. A continuació, es detallen les iniciatives empreses per Mutua Universal per contribuir a la consecució dels ODS.
ods
CONTRIBUCIÓ DE MUTUA UNIVERSAL
 • Condicions laborals dignes.
 • Ajudes socials i foment de la inclusió laboral a persones en vulnerabilitat després de patir un accident de treball. El 2020 s’han tramitat 187 sol·licituds i s’han concedit ajuts per un valor de 98.176,21 d’euros.
 • Participació en campanyes i accions en suport a col·lectius desfavorits.
 • Desenvolupament del Programa de Salut Corporativa i del blog de salut i prevenció, amb recomanacions per a una alimentació sana i nutritiva.
 • Col·laboració amb la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL), el 2020, a través de la campanya corporativa “Tones d'Esperança“ amb la qual s’ha aconseguit el repte corporatiu entre els mateixos empleats de 6.000 €.
 • Contribució a la salut dels 1.428.979 treballadors protegits i adherits. El 2020 s’han atès 1,0 milions de visites i s’han dut a terme 309.052 sessions de rehabilitació.
 • 127 centres certificats amb la Norma ISO 9001, que acredita la qualitat assistencial.
 • En l’àmbit intern, garantia de la seguretat, la salut i el benestar dels empleats a través d’un sistema de gestió integrat en matèria de qualitat, prevenció i medi ambient.
 • Desenvolupament del Programa de Salut Corporativa + Salut + Vida, per transmetre i fomentar hàbits saludables.
 • Plans de formació i Universitat Corporativa per potenciar el talent de la plantilla. El 2020 s’han impartit 585 cursos, amb una mitjana anual de 21 hores de formació i una inversió de 163 euros per empleat.
 • Compromís amb la igualtat d’oportunitats.
 • 36% dels llocs de responsabilitat ocupats per dones.
 • Procediment propi per a la resolució de conflictes per assetjament psicològic en el treball i assetjament sexual.
 • Adhesió a la Xarxa d'Empreses per una Societat Lliure de Violència de Gènere.
 • Consum d’aigua de 15.915 m3 el 2020.
 • Implantació de mesures per a la reducció del consum d’aigua (substitució de cisternes convencionals per altres de més eficients o instal·lació d’airejadors a les aixetes, accions de sensibilització ambiental). Celebració anual del Dia Mundial de l’Aigua per conscienciar els empleats sobre aquesta qüestió.
 • Consum energètic de 5.526.161 kWh d’electricitat i 276.965 kWh de gas natural el 2020.
 • Implantació de mesures d’eficiència energètica (sistema d’informació i gestió energètica, substitució de lluminàries per altres de tecnologia LED, equips de climatització eficients) i accions de sensibilització ambiental.
 • Millora de la salut i la qualitat de vida dels treballadors i la productivitat de les empreses associades.
 • S'han habilitat tràmits en línia per a la sol·licitud de prestacions extraordinàries per a treballadors autònoms afectats per la crisi de la COVID-19.
 • Programa de reinserció sociolaboral.
 • En l’àmbit intern, condicions laborals dignes i model de gestió del talent per assegurar la diversitat i la igualtat d’oportunitats de desenvolupament professional.
 • Solucions innovadores en l’àmbit de la salut.
 • Pla de Transformació Digital i innovació en gestió (Telemedicina, Teleconsulta, eConsulta a la Zona Privada Pacient, Zona Privada INSS, signatura biomètrica, etc.).
 • Premis Innovació i Salut, que distingeixen les empreses que hagin dut a terme projectes o accions innovadores per a la millora de la qualitat de vida i la salut dels seus treballadors.
 • En l'àmbit de la recerca en salut, s'ha creat una unitat de recerca sanitària.
 • Nova edició de la Jornada Científica de Patologia Laboral.
 • Declaració de respecte a la persona i a la diversitat.
 • Renovació del Charter de la Diversitat 2020-2022.
 • Renovació, el 2020, del segell Bequal Plus, que certifica les polítiques empresarials que afavoreixen la inclusió de les persones amb discapacitat.
 • Pla de Diversitat, amb l’objectiu de desenvolupar polítiques i pràctiques inclusives, amb especial focus en el gènere, l’edat, la cultura, la discapacitat i els col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Criteris d’edificació sostenible i accessibilitat en els projectes de reforma o d’obertura de nous centres.
 • Nous centres equipats amb avenços tecnològics d’última generació i energèticament eficients.
 • Política Integrada de Qualitat, Seguretat i Salut en el Treball i Medi Ambient per prestar els serveis de forma integral, eficaç, eficient i sostenible.
 • Guia de contractació responsable, que introdueix criteris ètics, socials i mediambientals en les diverses fases del procediment de contractació.
 • Procediment de gestió de residus per assegurar-ne la recollida, emmagatzematge, transport, valoració i eliminació correctes.
 • Circuit de Donacions que permet donar una segona vida al nostre material informàtic, sanitari i/o mobiliari obsolet.
 • Petjada de carboni (abast 1 i 2) 1.601,69 tCO2 equivalents.
 • Minimització de l’impacte mediambiental a través del sistema de gestió ambiental certificat, mesures d’eficiència energètica i l’ús eficient dels recursos.
 • Campanyes de sensibilització ambiental.
 • Sistema de Gestió Mediambiental basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 14001: 2015, certificat per AENOR. El 2020, el nombre de centres certificats s’ha ampliat a 130.
 • Difusió de la Guia de Bones Pràctiques Ambientals entre els empleats i desenvolupament d’accions de sensibilització en ocasió del Dia Mundial del Medi Ambient.
 • Ús eficient dels recursos i gestió dels residus adequada.
 • Codi de Conducta i Protocol de Conflicte d’Interessos que recullen els valors que regeixen el comportament de Mutua Universal.
 • Dotació d’eines com el Canal d’Integritat, el Sistema Intern de Gestió de Riscos, la Política de Compliment i el Manual de Prevenció de Riscos Penals.
 • Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes, certificat per AENOR i basat en els requisits del model IURISCERT.
 • Política de Protecció de Dades i Política de Seguretat de la Informació.
 • Sistemes de control a través d’auditories internes, externes i d’òrgans reguladors. Rendició de comptes públics.
 • Nova Política de Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat.
 • Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seva difusió.
 • Signants del Pacte Mundial des del 2005.
 • Signatura d’aliances estratègiques.
 • Adequació i actualització contínua dels nostres canals de comunicació i diàleg amb grups d’interès.
Ir a apartado siguiente
Carta del Presidente